Personvern for sentrale representanter hos kjøper eller selger av portefølje

Modhi Finance AS har taushetsplikt og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter gjeldende regelverk.

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Vår håndtering av personverninformasjon er i tråd med anbefalingene i bransjenorm fra Finans Norge.

Hva og hvor

Både i forbindelse med kjøp og salg av gjeldsporteføljer behandles personopplysninger om sentrale representanter hos kjøper/selger av en gjeldsportefølje. De sentrale representantene er f.eks. daglig leder, styremedlemmer og andre i ledelsen hos kjøper / selger av en portefølje.

Hvem er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger

Modhi Finance bestemmer hvorfor og hvordan dine personopplysninger blir behandlet. Modhi Finance er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Personvernombud

Har du behov for å komme i kontakt med oss om personvern, kan du ta kontakt med personvernombud i Modhi Finance, Liv Marit Wold (liv.marit.wold@modhi.no)

Fra hvilken kilde samler vi dine personopplysninger

Vi samler inn dine personopplysninger direkte fra deg og din arbeidsgiver. Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel fra kilder hos offentlige og private virksomheter.

Hvordan samler vi inn

Vi samler inn dine personopplysninger elektroniske ved sikker overførsel til våre datasystemer.

Hvilke personopplysninger samler vi inn

 • Identifikasjonsinformasjon som navn fødselsnummer og kopi av legitimasjon.
 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse.
 • Finansiell informasjon.
 • Opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter.

Hva er vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger?

Behandlingsgrunnlag for dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 (1)(f), berettiget interesse. På en betryggende måte sikrer vi dine interesser og dine rettigheter og friheter.

I hvilke situasjoner behandler vi dine personopplysninger?

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er lovpålagte plikter i forbindelse med anti-hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter. Konkret gjelder dette i forbindelse med:

 • administrasjon, som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kommunikasjon, betalinger og faktureringer
 • forebygging og avdekking av straffbare handlinger
 • sikkerhet
 • lydopptak av telefonsamtaler og videomøter i noen tilfeller
 • oppfyllelse av bransjespesifikk regulering

Utfører vi automatiserte beslutninger og automatisert profilering

Vi bruker ikke dine personopplysninger til profilering eller å fatte automatiske avgjørelser.

Om våre behandlingsformål

Våre behandlingsformål er reelle, aktuelle og legitime. Vi behandler ikke dine personopplysninger for sekundære formål som er uforenlig med det primære formålet som lå til grunn for at dine personopplysninger opprinnelig ble innhentet. Vi underretter deg før vi behandler dine personopplysninger for sekundære formål, hvis vi i første omgang innhentet dine personopplysninger for et primært formål.

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Vi begrenser hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger til det som er nødvendig for våre behandlingsformål.

Vi vurderer kontinuerlig nødvendigheten for vår fortsatte lagring av dine personopplysninger.

Hvis lagring av dine personopplysninger er nødvendig av grunner som følger av lovhjemler, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger.

Deler vi dine personopplysninger?

Med deling eller utlevering av personopplysninger mener vi overføring til annen virksomhet som har rett til å bruke opplysningene. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering. De vi behandler er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder også mellom selskapene i konsernet.

Vi vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i, eller i medhold av lov. Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre tredjeparter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

Overfører vi dine personopplysninger til land utenfor EU / EØS?

Vi overfører ikke dine personopplysninger til land utenfor EU / EØS.

Slik sikrer vi dine personopplysninger

Vi arbeider kontinuerlig med å ivareta sikkerheten i systemer og løsninger. Dette innebærer blant annet riktig bruk av sikkerhetsteknologi, som kryptering og brannmurer, samt utvikle andre tiltak som understøtter sikkerheten. Viktige tiltak er et eget styringssystem for informasjonssikkerhet, tilgangskontroll, avvikshåndtering og opplæring.

 • Vi sikrer dine personopplysninger med hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak.
 • Vi har tiltak for å oppdage og dokumentere årsaken til sikkerhetsbrudd.
 • Sikkerhetsbrudd rapporteres og håndteres i henhold til lovverket.
 • Hva du gjør på nettsidene våre, som for eksempel hvilke sider du besøker og hvor ofte eller hvor lenge du er her.
 • Din omtrentlige geografiske plassering ved hjelp av IP adresse, som deretter blir anonymisert.
 • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem.

Slik bruker vi informasjonskapsler og analyseverktøy

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden vår, samtidig som vi kan yte vårt beste for å gi deg det du trenger.

Analyseverktøy og statistikk gjør oss bedre
Våre nettsider benytter seg av informasjonskapsler (også kalt cookies).

Har du vært innlogget, kan vi bruke informasjon om det du gjør på nettsidene til å gjøre din brukeropplevelse bedre. Formålet med informasjonen vi samler inn er å tilrettelegge nettsidene mer i retning av dine behov.

Vi måler aktivitet på våre nettsider i form av statistikk som:

Brukertilpasninger og sideopplevelse

Informasjonskapsler bruker vi for å støtte din opplevelse av siden. De gir oss «hukommelse» på din tidligere bruk og grunnlag for optimalisering av innhold og løsninger.

Informasjonskapsler fra oss brukes til å måle hva du gjør på våre nettsider. Informasjonen kan brukes til å bygge interesse og brukergruppeprofiler.

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler
Du kan slette registrerte cookies i nettleseren, hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at noen av nettsidene våre ikke fungerer slik de skal.

På nettvett.no kan du sjekke hvilke kapsler som er satt på din maskin og hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler.

Vi henviser for øvrig til retningslinjer for personvern og Informasjonskapselerklæringen til Cookiebot, som benyttes for våre nettsider.

Du kan endre og oppheve ditt samtykke via Informasjonskapselerklæring på Cookiebots nettside.

Dine rettigheter

Er du sentral representant hos kjøper eller selger av portefølje, behandler Modhi Finance personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter.

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon fra oss om personopplysninger vi har om deg, inkludert:

 • informasjon om hvilke kategorier personopplysninger vi har eller kontrollerer,
 • hva dine personopplysninger blir brukt til,
 • hvor vi samler inn dine personopplysninger når de ikke samles inn direkte fra deg, og
 • hvem vi utleverer dine personopplysninger til.

På din forespørsel, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger. Du har rett til å få rettet dine personopplysninger som er uriktige og ufullstendige. Vi retter ufullstendige personopplysninger dersom du gir oss riktig informasjon.
Du har rett til å be oss slette dine personopplysninger.

Vi må oppfylle din forespørsel dersom vi behandler dine personopplysninger, og dersom:

 • dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålene for å samle inn personopplysningene;
 • du protesterer mot behandlingen som er basert på vår legitime interesse eller du trekker tilbake ditt samtykke;
 • dine personopplysninger har blitt ulovlig behandlet;
 • dine personopplysninger må bli slettet for å overholde en rettslig forpliktelse.

Vi må ikke oppfylle din forespørsel når dine personopplysninger er nødvendige:

 • for å oppfylle en bindende rettslig forpliktelse;
 • for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål;
 • for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Slik utøver du dine rettigheter

Vi inviterer deg til å kommunisere med oss om utøvelse av dine rettigheter vedrørende beskyttelse av dine personopplysninger, men vi aksepterer kun skriftlige henvendelser da vi ikke kan behandle muntlige henvendelser straks uten først å forstå innholdet i henvendelsen og identifisere deg. Din henvendelse bør inneholde en detaljert og nøyaktig beskrivelse av hvilken rettighet du ønsker å utøve.

Du må gi oss en kopi av dine identifikasjonsdokumenter for å bekrefte din identitet, f.eks. et identitetskort eller et pass. Annen informasjon i dokumentet, slik som foto eller personlige kjennetegn, kan fjernes. Vi vil ikke akseptere andre midler for å bekrefte din identitet.

Hvis du ønsker å foreslå alternativer, vil vi vurdere dem fra sak til sak.

Vår bruk av informasjonen i dine identifikasjonsdokumenter:

 • vil være begrenset til å verifisere din identitet, og
 • vil ikke bli lagret lenger enn for dette formålet.

Du kan sende din anmodning som gjelder beskyttelse av dine personopplysninger til post.finance@modhi.no. Du mottar vårt svar på din anmodning som gjelder beskyttelse av dine personopplysninger på din e-postadresse. Vi underretter deg om vår behandling av din anmodning innen én måned fra mottakelse av din anmodning.

Dine muligheter til å klage

Du kan klage til tilsynsmyndighetene der du vanligvis bor i EU/EØS, på ditt arbeidssted i EU/EØS eller på stedet for den angivelige krenkelsen i EU/EØS. Tilsynsmyndigheten forutsettes innen rimelig tid å underrette deg om fremdriften av klagen, og resultatet av klagen.