Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt

Vi i Modhi Finance AS har taushetsplikt og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte.

Modhi Finance AS har taushetsplikt og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som Skyldner hos oss. Vår personverninformasjon er i tråd med anbefalingene i bransjenorm fra Finans Norge. Modhi Finance kjøper pengekrav knyttet til betaling av gjeld som ikke er betalt på avtalt forfallsdato. Du kan fremdeles fremsette reklamasjoner overfor den opprinnelige kreditoren, men det er til oss via våre samarbeidende inkassobyrå at du skal betale.

Behandlingsansvarlig

Det er Modhi Finance AS, som du har et Skyldnerforhold til, som er ansvarlige for å behandle dine personopplysninger. Har du behov for å komme i kontakt med oss om personvern, kan du sende e-post til vårt personvernombud, Liv Marit Wold.

Dette bruker vi personopplysninger til

For at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester til deg, trenger vi dine personopplysninger. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Modhi Finance behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Identifikasjonsinformasjon som navn, fødselsnummer og kopi av legitimasjon.
 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse.
 • Finansiell informasjon som tjeneste- og produktavtaler med opprinnelig kreditor, transaksjonsdata og kreditthistorikk.
 • Opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter.
 • Administrasjon, som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kommunikasjon, betalinger og faktureringer.
 • Analyser.
 • Risikoklassifisering av Skyldnere og kredittporteføljer.
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger.
 • Sikkerhet.
 • Lydopptak av telefonsamtaler og videomøter i noen tilfeller.
 • Oppfyllelse av bransjespesifikk regulering.
 • Hva du gjør på nettsidene våre, som for eksempel hvilke sider du besøker og hvor ofte eller hvor lenge du er her.
 • Din omtrentlige geografiske plassering ved hjelp av IP adresse, som deretter blir anonymisert.
 • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er at vi skal kunne innfordre din gjeld til oss på en effektiv måte. Konkret innebærer dette:

Dine opplysninger kan også bli brukt til test og vedlikehold av våre tjenester og systemer, for at vi skal kunne sikre at de fungerer slik de skal.

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser og krav overfor deg, eller som vi er pålagt ved lov, til det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.

Personopplysninger som hentes inn, registreres og utleveres av Modhi Finance

For å kunne håndtere deg som Skyldner, trenger vi personopplysninger. Her kan du se hvordan vi henter inn, registrerer og utleverer slike opplysninger.

Innsamling av personopplysninger fra deg som Skyldner og fra andre
De personopplysningene vi registrerer om deg vil vi i visse tilfeller innhente fra deg som Skyldner. Modhi Finance kjøper porteføljer av misligholdt gjeld fra kreditorer. Vi mottar opplysninger fra kreditor blant annet om hva kravet deres gjelder, hvor stort det er, når det forfalt, renter, gebyr og dine kontaktopplysninger. Vi registrerer opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til kravet.

Ønsker vi å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av vår innfordring av krav overfor deg, skal vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel fra kilder hos offentlige og private virksomheter. Dette kan være markedsrelaterte eller demografiske opplysninger, som vi blant annet henter fra Folkeregistret, Eiendomsregisteret og Gjeldsregisteret.

Utlevering av personopplysninger
Med utlevering av personopplysninger mener vi overføring til annen virksomhet som har rett til å bruke opplysningene. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Internt i konsernet
De personopplysningene vi behandler er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder også mellom selskaper i konsernet. Noen opplysninger kan likevel deles internt mellom konsernselskaper som er finansforetak. Det omfatter såkalte nøytrale Skyldneropplysninger som navn, fødselsdato, adresse og kontaktinformasjon, opplysninger om hvilket selskap du er Skyldner i og hvilke tjenester og produkter du har inngått avtale om. Alle ansatte har signert taushetserklæring.

Vi vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i, eller i medhold av lov. I og med konsernet også opererer i flere land vil personopplysninger også kunne utleveres til konsernselskaper på tvers av landegrenser, men innenfor EU/EØS og i medhold av lov.

Til andre private og offentlige virksomheter
Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre tredjeparter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

Ved betalinger til eller fra utlandet utleverer vi tilhørende personopplysninger til den utenlandske banken. Det er lovene i mottakerlandet om bestemmer i hvilken grad opplysningene utleveres til offentlige myndigheter eller kontrollorganer. For eksempel for å ivareta mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning, tiltak mot hvitvasking av penger eller terrorfinansiering.

Om utenlandske skatteforpliktelser
Norge har inngått en avtale med USA om gjensidig skatterapportering, kjent som FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Etter avtalen er norske finansinstitusjoner forpliktet til å identifisere og rapportere amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA, til norske skattemyndigheter. Du finner mer informasjon om FATCA på nettsidene til det amerikanske skattedirektoratet eller Skattetaten.

Ifølge Skattedirektoratet skal opplysningspliktige fra og med 1. januar 2016 identifisere kontohavere som er skattemessig bosatt i andre land, også kjent som CRS (Common Reporting Standard). Nye konti kan ikke opprettes før egenerklæring er innhentet og gjennomgått. Les mer om CRS hos Skatteetaten.

Bruk av databehandlere
Modhi Finance har inngått avtaler med leverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysningene som deles med våre leverandører. I de tilfellene vi bruker leverandører utenfor EU/EØS, inngår vi EUs standardkontrakter med databehandlere som behandler personopplysninger. Våre leverandører kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det de er innhentet til.

Slik sikrer Modhi Finance personopplysninger

Det er viktig at du føler deg trygg på at dine personopplysninger er sikre hos oss. Her kan du se hva vi gjør for å trygge opplysninger mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak
Allerede under utvikling av nye løsninger og systemer begynner arbeidet med sikkerhet. Vi vurderer funksjonalitet mot risiko og sikkerhetstester løsninger og systemer slik at feil og svakheter unngås i det lengste. Løsninger og systemer som er i produksjon og behandler dine opplysninger blir kontinuerlig oppdatert og overvåket slik at feil unngås eller oppdages så raskt som mulig.

Modhi Finance har gode rutiner for å ivareta og sikre de personopplysninger vi behandler. Konsernet har et eget team som ene og alene arbeider med å håndtere sikkerhetshendelser og sikkerhetshull som kan sette dine personopplysninger i fare. Dette teamet jobber også med systemer som ligger utenfor konsernet, f.eks. falske nettsider som lurer kunder til å legge ingen personopplysninger og andre hemmeligheter.

Modhi Finance arbeider kontinuerlig med å ivareta sikkerheten i systemer og løsninger. Dette innebærer blant annet riktig bruk av sikkerhetsteknologi, som kryptering og brannmurer, samt utvikle andre tiltak som understøtter sikkerheten. Viktige tiltak er et eget styringssystem for informasjonssikkerhet, tilgangskontroll, avvikshåndtering og opplæring. F.eks. får alle ansatte jevnlig opplæring i informasjonssikkerhet slik at de som behandler dine personopplysninger har god kjennskap om hva som skal til for å holde dine opplysninger trygge.

Dine rettigheter

Er du Skyldner hos Modhi Finance behandler vi personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter.

Innsynsrett
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi behandler dem. Dine personopplysninger i Modhi Finance er i hovedsak tilgjengelige i din Skyldnerweb, som du logger inn på via våre samarbeidende inkassoselskap. Dersom du ikke har Skyldnerweb eller på annen måte ikke kan lese elektroniske dokumenter, kan vi sende deg informasjonen på papir.

I visse tilfeller er det unntak fra retten til innsyn. Dette er typisk der vi er lovpålagt taushetsplikt eller hvor vi må holde informasjonen hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Unntak er det også hvis opplysninger bare finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Retting og sletting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Modhi Finance kontrollerer opplysninger opp mot folkeregisteret og andre kilder.

Modhi Finance sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Begrensing av personopplysninger
Du kan kreve begrensning i behandlingen av dine personopplysninger i gitte tilfeller uten at du ønsker opplysningene slettet.

Begrensing av behandling kan innebære at personopplysningene ikke kan brukes til noe, men vi kan fortsatt kunne lagre dine opplysninger.

Modhi Finance kan begynne å behandle dine personopplysninger igjen hvis det er aktuelt i forbindelse med rettskrav, eller om det er for å verne en annen persons rettighet. Nærmere vilkår og informasjon om begrensing av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Skjerming av dine personopplysninger
Har du et særlig behov for at vi begrenser antall ansatte som skal ha tilgang til, og innsyn i, dine personopplysninger, kan vi vurdere det.

Ved å skjerme dine opplysninger innebærer det en vesentlig reduksjon av vår mulighet for å følge opp deg som Skyldner. Nærmere vilkår og informasjon om skjerming av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Få dine opplysninger utlevert i maskinlesbart format (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å få med deg dine egne opplysninger som du har gitt til oss, i et maskinlesbart format. Dette gjelder informasjon du har gitt oss basert på samtykke eller avtale og hvor opplysningene er lagret digitalt.

Innsigelse mot behandling
I noen tilfeller har du rett til å protestere (innsigelsesrett) på en behandling av personopplysninger Modhi Finance gjør. Din innsigelsesrett vil vi vurdere ut i fra din situasjon, det kan for eksempel være hvis du har spesielt behov for beskyttelse av identitet eller om du tilhører en særlig sårbar gruppe i samfunnet.

Nærmere vilkår og informasjon om din rett til å ha innsigelser mot behandling av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Automatiserte avgjørelser
Med automatiserte avgjørelser menes avgjørelser som foretas av dataprogrammer uten menneskelig innblanding eller påvirkning. Når slike avgjørelser har juridisk eller tilsvarende vesentlig betydning for deg, kan vi bare gjøre dette når det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg, når lovgivningen påbyr/gir adgang til det eller når det er basert på et samtykke du har avgitt.

Når vi utfører slike automatiserte avgjørelser har du blant annet rett til å be om menneskelig inngripen i behandlingen og til å få en forklaring på avgjørelsen som er tatt.

Mer informasjon om vilkår og dine rettigheter får du ved å kontakte oss.

Mulighet til å klage
Hvis du mener at Modhi Finance ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever, kan du klage til oss og eventuelt klage til Datatilsynet.

Risikoklassifisering og kredittporteføljer

Vi bruker enkelte personopplysninger for å vurdere risiko ved våre produkter og tjenester. Dette gir deg som skyldner trygghet for at dine verdier blir tatt godt vare på.

Etter reglene i Finansforetaksloven bruker vi kredittopplysninger og andre personopplysninger for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Beregningene gjøres med egne modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger kan i forbindelse med dette innhentes fra kredittopplysningsforetak.

Forebygging og avdekking av svindel og kriminalitet

Vi har et stort samfunnsansvar og forvalter store verdier. Slik forebygger og avdekker vi mulighet for svindel, kriminalitet og terrorhandlinger.

Personopplysninger kan brukes for å forebygge, avdekke og oppklare bedrageri og andre straffbare handlinger. Opplysningene kan innhentes fra og utleveres til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være minst fem år etter registreringen.

Vi er også pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner etter hvitvaskingsloven til Økokrim og Enheten for finansiell etterretning (EFE).

Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kommunikasjon

Modhi Finance gjør i noen tilfeller gjennom våre samarbeidende inkassoselskap lydopptak av telefonsamtaler med Skyldnere. Dette gjør vi enten for sikkerhet, dokumentasjon eller for å gjennomføre intern opplæring.

Som hovedregel ber vi Skyldner om samtykke når vi ønsker å gjøre opptak av telefonsamtaler. Dette får skyldneren informasjon om i begynnelsen av samtalen.

Vi kan finne tilbake til lydopptak ved hjelp av telefonnummer, samtaletidspunktet, og hvem som utførte samtalen. Annen kommunikasjon kan også finnes ved hjelp av din identitet.

Vi kan bli lovpålagt til å utlevere informasjon til offentlige myndigheter, og andre som ifølge loven kan kreve det. Informasjon kan også bli utlevert til Finansklagenemnda – blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker innsyn i opptak som er lagret. Du må oppgi telefonnummer og tidspunkt for samtalen.

Slik bruker vi informasjonskapsler og analyseverktøy

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden vår, samtidig som vi kan yte vårt beste for å gi deg det du trenger.

Analyseverktøy og statistikk gjør oss bedre
Våre nettsider benytter seg av informasjonskapsler (også kalt cookies).

Har du vært innlogget, kan vi bruke informasjon om det du gjør på nettsidene til å gjøre din brukeropplevelse bedre. Formålet med informasjonen vi samler inn er å tilrettelegge nettsidene mer i retning av dine behov.

Vi måler aktivitet på våre nettsider i form av statistikk som:

Brukertilpasninger og sideopplevelse

Informasjonskapsler bruker vi for å støtte din opplevelse av siden. De gir oss «hukommelse» på din tidligere bruk og grunnlag for optimalisering av innhold og løsninger, det gjelder også Skyldnerweben du kan logge på vår nettside, www.modhi.no.

Informasjonskapsler fra oss brukes til å måle hva du gjør på våre nettsider. Informasjonen kan brukes til å bygge interesse og brukergruppeprofiler.

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler
Du kan slette registrerte cookies i nettleseren, hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at noen av nettsidene våre ikke fungerer slik de skal.

På nettvett.no kan du sjekke hvilke kapsler som er satt på din maskin og hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler.

Vi henviser for øvrig til retningslinjer for personvern og Informasjonskapselerklæringen til Cookiebot, som benyttes for våre nettsider.

Du kan endre og oppheve ditt samtykke via Informasjonskapselerklæring på Cookiebots nettside.