Inkassoprosessen

Her får du en kort innføring i de ulike stegene i inkassoprosessen.

Daniel fazio Dzqe B43 Hfn E unsplash
Publisert 15 nov. 2019

Hvis du ikke klarer å betjene dine forpliktelser, vil kreditor i medhold av inkassoloven og inkassoforskriften kunne benytte seg av et inkassoselskap for å drive inn pengekravet. I Modhi konsernet er det normalt Modhi Finance AS som er kreditor og eier av kravet, mens det er Modhi Collect AS som benyttes til å følge opp de utestående fordringene.

Krav til kreditor eller inkassobyrå ved inndrivelse av krav

Det er en rekke regler kreditor og inkassoselskap må følge ved inndrivelse av et krav, og hvis disse reglene ikke følges, vil din plikt til å erstatte inkassosalær helt eller delvis bortfalle. Det er viktig å merke seg at det er inkassosalæret du i så fall slipper å betale, ikke selve kravet kreditor har mot deg.

Finansklagenemda behandler klager på inkassoselskaper. Dersom du mener at inkassator har handlet i strid med god inkassoskikk, kan du klage til Finansklagenemda for inkassosaker.

Før inkasso kan settes i gang - inkassovarsel

Før et inkassoselskap kan sette i verk inkassotiltak, skal du etter kravets forfall ha fått skriftlig varsel (inkassovarsel) fra enten inkassoselskapet eller fra kreditor om at inkasso vil bli iverksatt. Et inkassovarsel har en betalingsfrist på minst 14 dager.

Kan du ikke betale, eller er uenig i kravet, bør du ta kontakt med selskapet eller kreditor så fort som mulig. Mener du enten at kravet er for høyt eller at du ikke skylder noen penger i det hele tatt, og disse innsigelsene ikke er åpenbart grunnløse, blir kravet sett på som omtvistet. Kravet kan da ikke bli inndrevet gjennom ordinær inkasso, og vil eventuelt bli sendt forliksrådet for rettslig avgjørelse.

Betalingsoppfordring

Når et krav er mottatt til inkasso, vil du få tilsendt en skriftlig betalingsoppfordring om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minimum 14 dager. Inkassolovens §9 angir nærmere hva som skal stå i en betalingsoppfordring.

Rettslig inndriving

Dersom du ikke har betalt kravet innen fristen i betalingsoppfordringen, vil rettslig pågang bli vurdert. Før oversendelse til forliksrådet eller namsmannen, vil du få tilsendt varsel om dette.

Kostnader ved inkasso

Etter at fordringen har forfalt til betaling påløper det normalt forsinkelsesrente på saken. Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartementet hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Dersom kravet ditt har høyere rente enn dette, noe som er vanlig for kredittkort og forbrukslån, vil den avtalte renten gjelde.

Dersom fordringen ikke er betalt innen forfall og du har mottatt et inkassovarsel, kan saken bli oversendt til et inkassoselskap. Følgende kostnader kan da kreves dekket av skyldner:

  • Inkassovarsel - det påløper purregebyr med 1/10 av inkassosatsen.
  • Etter oversendelse til inkasso vil det påløpe inkassosalær. Inkassosalæret er et lovbestemt salær og satsene reguleres normalt årlig. Ved manglende betaling vil salæret doble seg 43 dager etter betalingsoppfordringen.
  • Dersom du ikke betaler innen fristen i betalingsoppfordringen kan inkassoselskapet starte prosessen med å oversende saken til forliksrådet eller namsmannen, og det vil da påløpe ytterligere kostnader til inkassoselskapet, forliksrådet og/eller namsmannen.

Se Virke Inkasso for tabeller over inkassosalærer og rettsgebyrer.

Når får jeg betalingsanmerkning?

Hvis du ikke betaler gjelden din, vil en av de største konsekvensene av dette være at du får betalingsanmerkning. Betalingsanmerkningen blir registert hos kredittopplysningsbyråer, og vil i de fleste tilfeller føre til utfordringer med for eksempel å få lån, kredittkort, abonnementer og lignende.

Normalt vil en betalingsanmerkning bli registrert minst en måned etter at inkassoselskapet har tatt rettslig skritt. Når et kredittopplysningsbyrå mottar melding om betalingsanmerkning fra et inkassoselskap, er de pålagt å varsle deg om at de har mottatt anmerkningen. Du har 14 dagers frist på deg til å protestere på anmerkningen.

Anmerkningen skal slettes når du har gjort opp for deg

Betalingsanmerkningen skal slettes når kravet er betalt i sin helhet. En anmerkning skal som hovedregel uansett slettes etter fire år. Når fire år er gått må inkassoselskapet et eventuelt igangsette nye rettslige skritt dersom det skal registreres ny betalingsanmerkning.

Gjeldsordning

Gjeldsordning er opprettet for å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Reglene om gjeldsordning følger gjeldsordningsloven, og her legges det til rette for at skyldnere kan søke om gjeldsforhandling og oppnå en gjeldsordning enten ved avtale med kreditorene sine (utenrettslig), gjeldsordning via namsmannen eller ved stadfestelse av tingretter (tvungen gjeldsordning).

Barne- og Likestillingsdepartementet har laget en veileder om gjeldsordningsloven, som gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din egen økonomi.

Les mer om gjeldsordningsloven i Barne- og Likestillingsdepartementets veileder.