1. Hjem
 2. Personvernerklæring

Personvernerklæring

Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt.

På Min side har du oversikt over alle dine opplysninger.


Gå til min side

Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt 2
Behandlingsansvarlig 2
Dette bruker vi personopplysninger til 3
Personopplysninger som hentes inn, registreres og utleveres av oss 5

Innsamling av personopplysninger fra deg som Skyldner og fra andre 5
Utlevering av personopplysninger 5
Bruk av databehandlere 6
Slik sikrer vi personopplysninger 7

Tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak 7
Dine rettigheter 8

Innsynsrett 8
Retting og sletting 8
Begrensing av personopplysninger 8
Skjerming av dine personopplysninger 9
Få dine opplysninger utlevert i maskinlesbart format (dataportabilitet) 9
Innsigelse mot behandling 9
Automatiserte avgjørelser 9
Mulighet til å klage 10
Forebygging og avdekking av svindel og kriminalitet 11

Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon 12

Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon 12
Slik bruker vi informasjonskapsler og analyseverktøy 13

Analyseverktøy og statistikk gjør oss bedre 13
Ulike typer informasjonskapsler vi bruker 14
Innstillinger for bruk av informasjonskapsler 14
Personvernerklæringen er oppdatert 26. juni 2018 og tilpasset Modhi Collect 21.11.2018.

Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt

Vi i Modhi Collect AS har taushetsplikt og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som Skyldner hos oss. Vår personverninformasjon er i tråd med den registrertes rettigheter i personvernforordningen.

Behandlingsansvarlig
Modhi Collect er et inkassoselskap som forestår inndrivelse av fordringer på vegne av SpareBank1 Portefølje AS. Ettersom et inkassobyrås behandling av opplysninger om en skyldner er av selvstendig karakter og fordi en kreditor etter Pol § 1 ikke uten videre kan kreve innsyn i opplysninger inkassobyrået har påført under inndrivelsen er Modhi Collect å betrakte som behandlingsansvarlig iht Pol § 2 nr.4.

Inkassovirksomheter er for øvrig regulert i Inkassoloven av 13. mai 1988, som gir Modhi Collect et gyldig juridisk grunnlag for å behandle dine personopplysninger.

Har du behov for å komme i kontakt med oss om personvern, kan du ta kontakt med dagligleder i Modhi Collect, Lise Kjenong (lise.kjenong@sparebank1.no).

Dette bruker vi personopplysninger til

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Modhi Collect behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Identifikasjonsinformasjon som navn, fødselsnummer og kopi av legitimasjon.
 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse, e-postadresse, IP adresse.
 • Finansiell informasjon som inntektsopplysninger, kreditthistorikk, informasjon om gjeld, betalingsanmerkninger, eiendom, bil, annen aktiva, arbeidsgiver, stillingstittel.
 • Opplysninger som du gir oss for å behandle din sak best mulig, for eksempel årsaken til manglende betaling, personlige forhold, familieforhold, arbeidsrelaterte problemer, herunder særlige kategorier av personopplysninger som informasjon om straffbare handlinger, fagforeningsmedlemskap og helseopplysninger.
 • Opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er at vi skal kunne innfordre din gjeld til på en effektiv måte. Konkret innebærer dette:

 • Vi vil foreta kredittvurderinger og bruke data fra ulike kilder, f.eks., kredittopplysningsbyråer, saker vi besitter om deg og benytte offentlige registre for å verifisere om opplysningene vi besitter om deg er korrekte. Vi vil også dele dine personopplysninger med godkjente tredjeparter, som eksempel kredittopplysningsbyråer.
 • Administrasjon, som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kommunikasjon, betalinger, faktureringer og purringer.
 • Analyser.
 • Risikoklassifisering av skyldnere og kredittporteføljer.
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger.
 • Sikkerhet.
 • Deling av kundeopplysninger mellom foretak i samarbeidene gruppe.
 • Lydopptak av telefonsamtaler og videomøter i noen tilfeller.
 • Oppfyllelse av bransjespesifikk regulering.

Dine opplysninger kan også bli brukt til test og vedlikehold av våre tjenester og systemer, for at vi skal kunne sikre at de fungerer slik de skal.

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser og krav overfor deg, eller som vi er pålagt ved lov, vil det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.

Personopplysninger som hentes inn, registreres og utleveres av oss

For å kunne håndtere deg som Skyldner, trenger vi personopplysninger. Her kan du se hvordan vi henter inn, registrerer og utleverer slike opplysninger.

Innsamling av personopplysninger fra deg som Skyldner og fra andre
De personopplysningene vi registrerer om deg vil vi i hovedsak innhente fra vår oppdragsgiver og deg som registrert. Vi registrerer også opplysninger om andre personer som har tilknytning til kravet.

Ønsker vi å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av vår innfordring av krav overfor deg, skal vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel fra kilder hos offentlige og private virksomheter. Dette kan være markedsrelaterte eller demografiske opplysninger, som vi blant annet henter fra Folkeregistret, Eiendomsregisteret og Gjeldsregisteret.

Utlevering av personopplysninger
Med utlevering av personopplysninger mener vi overføring til annen virksomhet som har rett til å bruke opplysningene, som eksempel vår oppdragsgiver og kredittopplysningsbyråer. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Internt i Modhi Collect
Det er nødvendig for våre medarbeidere å ha tilgang til dine personopplysninger for å kunne behandle din sak hos oss. Alle i Modhi Collect har derfor signert taushetserklæring.

Som er del av vårt samfunnsansvar og samfunnsrolle, leverer vi også anonymisert statistikk, scorekort og analyser der dine personopplysninger kan være benyttet som grunnlag.

Informasjonen vi besitter om deg kan være anonymisert og brukes for å utvikle vår virksomhet. Der det er nødvendig å sikre dine personopplysninger, gjennomfører vi nødvendig testing ved endringer i våre IT-systemer, og dine personopplysninger brukes slik de fremstår.

Vi vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i, eller i medhold av lov.

Til andre private og offentlige virksomheter

Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre tredjeparter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. For å gjennomføre transaksjoner på en sikker måte kan vi også utlevere opplysninger til tredjeparter i en betalingstransaksjon.

Ved betalinger til eller fra utlandet utleverer vi tilhørende personopplysninger til den utenlandske banken. Det er lovene i mottakerlandet om bestemmer i hvilken grad opplysningene utleveres til offentlige myndigheter eller kontrollorganer. For eksempel for å ivareta mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning, tiltak mot hvitvasking av penger eller terrorfinansiering.

Bruk av databehandlere
Modhi Collect har inngått avtaler med leverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysningene som deles med våre leverandører. I de tilfellene vi bruker leverandører utenfor EU/EØS, inngår vi EUs standardkontrakter med databehandlere som behandler personopplysninger. Våre leverandører kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det de er innhentet til.

Slik sikrer vi personopplysninger

Det er viktig at du føler deg trygg på at dine personopplysninger er sikre hos oss. Her kan du se hva vi gjør for å trygge opplysninger mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak
Allerede under utvikling av nye løsninger og systemer begynner arbeidet med sikkerhet. Vi vurderer funksjonalitet mot risiko og sikkerhetstester løsninger og systemer slik at feil og svakheter unngås i det lengste. Løsninger og systemer som er i produksjon og behandler dine opplysninger blir kontinuerlig oppdatert og overvåket slik at feil unngås eller oppdages så raskt som mulig.

Modhi Collect, som et selskap i SpareBank1 Gruppen, har gode rutiner for å ivareta og sikre de personopplysninger vi behandler. SpareBank1 har et eget team som ene og alene arbeider med å håndtere sikkerhetshendelser og sikkerhetshull som kan sette dine personopplysninger i fare. Dette teamet jobber også med systemer som ligger utenfor SpareBank1, f.eks. falske nettsider som lurer brukere til å legge ingen personopplysninger og andre hemmeligheter.

SpareBank 1 arbeider kontinuerlig med å ivareta sikkerheten i systemer og løsninger. Dette innebærer blant annet riktig bruk av sikkerhetsteknologi, som kryptering og brannmurer, samt utvikle andre tiltak som understøtter sikkerheten hos SpareBank1. Viktige tiltak er et eget styringssystem for informasjonssikkerhet, tilgangskontroll, avvikshåndtering og opplæring. F.eks. får alle ansatt i SpareBank1 jevnlig opplæring i informasjonssikkerhet slik at de som behandler dine personopplysninger har god kjennskap om hva som skal til for å holde dine opplysninger trygge.

Dine rettigheter

Har du en inkassosak hos Modhi Collect, behandler vi personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter.

Innsynsrett
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi behandler dem. Dine personopplysninger i Modhi Collect er i hovedsak tilgjengelige i din Skyldnerweb, som du logger inn på via vår hjemmeside, www.modhi.no. Dersom du ikke har Skyldnerweb eller på annen måte ikke kan lese elektroniske dokumenter, kan vi sende deg informasjonen på papir.

I visse tilfeller er det unntak fra retten til innsyn. Dette er typisk der vi er lovpålagt taushetsplikt eller hvor vi må holde informasjonen hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Unntak er det også hvis opplysninger bare finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Retting og sletting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Modhi Collect kontrollerer opplysninger opp mot folkeregisteret og andre kilder.

Modhi Collect sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Begrensing av personopplysninger
Du kan kreve begrensning i behandlingen av dine personopplysninger i gitte tilfeller uten at du ønsker opplysningene slettet.

Begrensing av behandling kan innebære at personopplysningene ikke kan brukes til noe, men vi kan fortsatt kunne lagre dine opplysninger.

Modhi Collect kan begynne å behandle dine personopplysninger igjen hvis det er aktuelt i forbindelse med rettskrav, eller om det er for å verne en annen persons rettighet. Nærmere vilkår og informasjon om begrensing av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Skjerming av dine personopplysninger
Har du et særlig behov for at vi begrenser antall ansatte som skal ha tilgang til, og innsyn i, dine personopplysninger, kan vi vurdere det.

Ved å skjerme dine opplysninger innebærer det en vesentlig reduksjon av vår mulighet for å følge opp deg som Skyldner. Nærmere vilkår og informasjon om skjerming av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Få dine opplysninger utlevert i maskinlesbart format (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å få med deg dine egne opplysninger som du har gitt til oss, i et maskinlesbart format. Dette gjelder informasjon du har gitt oss basert på samtykke eller avtale og hvor opplysningene er lagret digitalt.

Innsigelse mot behandling
I noen tilfeller har du rett til å protestere (innsigelsesrett) på en behandling av personopplysninger Modhi Collect gjør. Din innsigelsesrett vil vi vurdere ut i fra din situasjon, det kan for eksempel være hvis du har spesielt behov for beskyttelse av identitet eller om du tilhører en særlig sårbar gruppe i samfunnet. I slike tilfeller kan vi bare fortsette behandlingen hvis vi kan vise overbevisende og legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Vi kan imidlertid alltid behandle dine personopplysninger dersom det kreves for å bestemme, utøve eller forsvare juridiske krav.

Nærmere vilkår og informasjon om din rett til å ha innsigelser mot behandling av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Automatiserte avgjørelser
Med automatiserte avgjørelser menes avgjørelser som foretas av dataprogrammer uten menneskelig innblanding eller påvirkning. Når slike avgjørelser har juridisk eller tilsvarende vesentlig betydning for deg, kan Modhi Collect bare gjøre dette når det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg, når lovgivningen påbyr/gir adgang til det eller når det er basert på et samtykke du har avgitt.

Når vi utfører slike automatiserte avgjørelser har du blant annet rett til å be om menneskelig inngripen i behandlingen og til å få en forklaring på avgjørelsen som er tatt. Mer informasjon om vilkår og dine rettigheter får du ved å kontakte oss.

Mulighet til å klage
Hvis du mener at Modhi Collect ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever, kan du klage til oss og eventuelt klage til Datatilsynet.

Forebygging og avdekking av svindel og kriminalitet

Vi har et stort samfunnsansvar og forvalter store verdier. Slik forebygger og avdekker vi mulighet for svindel, kriminalitet og terrorhandlinger.

Personopplysninger kan brukes for å forebygge, avdekke og oppklare bedrageri og andre straffbare handlinger. Opplysningene kan innhentes fra og utleveres til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være minst fem år etter registreringen.

Modhi Collect er underlagt straffeloven, herunder bestemmelsen om hvitvasking og uaktsomhvitvasking, jf. Straffeloven §§ 337 og 340. Inkassoselskap har ved lovendringen som trådde i kraft høsten 2018 en rett til å rapportere om eventuelle mistanker om hvitvasking og/eller terrorfinansiering til Økokrim.

Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon

Modhi Collect gjør i noen tilfeller lydopptak av telefonsamtaler med Skyldnere. Dette gjør vi enten for sikkerhet, dokumentasjon eller for å gjennomføre intern opplæring. I noen tilfeller er vi pålagt å gjøre opptak av kundesamtaler.

Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon.
Som hovedregel ber vi Skyldner om samtykke når vi ønsker å gjøre opptak av telefonsamtaler. Dette får kunden informasjon om i begynnelsen av samtalen.

Vi kan finne tilbake til lydopptak ved hjelp av telefonnummer, samtaletidspunktet, og hvem som utførte samtalen. Annen kommunikasjon kan også finnes ved hjelp av din identitet.

Banken kan bli lovpålagt til å utlevere informasjon til offentlige myndigheter, og andre som ifølge loven kan kreve det. Informasjon kan også bli utlevert til Finansklagenemnda – blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker innsyn i opptak som er lagret. Du må oppgi telefonnummer og tidspunkt for samtalen.

Slik bruker vi informasjonskapsler og analyseverktøy

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden vår, samtidig som vi kan yte vårt beste for å gi deg det du trenger.

Analyseverktøy og statistikk gjør oss bedre
Nettsidene til Modhi Collect benytter seg av informasjonskapsler (også kalt cookies). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En informasjonskapsel tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. I tillegg til informasjonskapsler bruker vi piksler og script fra tredjepart.

Verktøyene vi benytter for å innhente informasjon er Google Analytics og Adobe Analytics og vi har avtaler som garanterer at brukere vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles. Dataene som samles i Adobe Analytics, lagres på servere i Storbritannia og Nederland. I de tilfeller Google Analytics benyttes, blir informasjonen om ditt bruk lagret på Googles servere i USA.

Har du vært innlogget, kan vi bruke informasjon om det du gjør på nettsidene til å gjøre din brukeropplevelse bedre. Formålet med informasjonen vi samler inn er å tilrettelegge nettsidene mer i retning av dine behov.

Vi måler aktivitet på våre nettsider i form av statistikk som:

 • Hva du gjør på nettsidene våre, som for eksempel hvilke sider du besøker og hvor ofte eller hvor lenge du er her.
 • Din omtrentlige geografiske plassering ved hjelp av IP adresse, som deretter blir anonymisert.
 • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem.

Ulike typer informasjonskapsler vi bruker
Drift og sikkerhet
Disse informasjonskapslene er viktige for den underliggende driften og støtter viktig funksjonalitet.

Brukertilpasninger og sideopplevelse

Disse informasjonskapslene bruker vi for å støtte din opplevelse av siden. De gir oss «hukommelse» på din tidligere bruk og grunnlag for optimalisering av innhold og løsninger, det gjelder også Skyldnerweben du kan logge på vår nettside, www.modhi.no.

Markedsføring og 3. part cookies

Informasjonskapsler fra oss brukes til å måle hva du gjør på våre nettsider. Informasjonen kan brukes til å bygge interesse og brukergruppeprofiler.

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler
Du kan slette registrerte cookies i nettleseren, hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at noen av nettsidene våre ikke fungerer slik de skal.

På nettvett.no kan du sjekke hvilke kapsler som er satt på din maskin og hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler.

Personvernerklæringen er oppdatert 26. juni 2018 og tilpasset Modhi Collect AS 21.11.2018.